Algemene Voorwaarden 2013 
Appartement Maria Alm

Artikel 1. Huurperiode

 1. Alle huurprijzen zijn in € en per week, beginnende op zaterdag tussen 16.00 en 19.00 uur en eindigend op de overeengekomen zaterdag om uiterlijk 10.00 uur. Er kan geen aanspraak op de woning worden gemaakt eerder en later dan het vermelde tijdstip! In overleg is het mogelijk buiten deze tijden aan te komen. Tevens kunnen geen rechten worden verleend als de sleutel niet op de afgesproken tijd wordt opgehaald en het sleuteladres daardoor niet bereikbaar is. U dient het sleuteladres zo spoedig mogelijk van eerdere of latere aankomst op de hoogte te stellen, doch uiterlijk een half uur voor de aangegeven uiterlijke aankomsttijd.

Artikel 2. Bevestiging en Betaling

 1. De tot stand gekomen huurovereenkomst wordt door ons schriftelijk bevestigd. 
 2. Na ontvangst van de bevestiging dient per omgaande een aanbetaling, van 40% van de totale huursom, op ons bankrekeningnummer in Nederland te zijn bijgeschreven. 
 3. De overige 60% van de totale huursom dient uiterlijk 6 weken voor aankomst op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. 
 4. Bij boeking minder dan 6 weken voor aankomst dient de gehele huurprijs ineens te worden betaald en wel per direct, middels telebankieren of een telefonische overboeking, het geld dient binnen 48 uur op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Artikel 3. Annuleren

 1. Annuleren van de overeenkomst is niet mogelijk. 
 2. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf wordt geen restitutie verleend. 
 3. U dient zelf een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Wij gaan er vanuit dat u zich goed verzekerd! 
 4. Annulering van onze zijde zal berusten op overmacht (daarbij denkend aan het te niet gaan of onbruikbaar geraken van het onderpand). Wij zullen ons uiterste best doen u een deugdelijke of passende oplossing te bieden. Indien wij dit niet kunnen realiseren zullen wij tot (gedeeltelijke) teruggaaf van uw betalingen overgaan. Echter nooit meer dan het aan ons betaalde bedrag. Hiermee wordt echter niet bedoeld het niet in gebruik zijn of kunnen nemen van een gedeelte van de elektrische en technische voorzieningen in de woning. Wij doen uiteraard ons uiterste best voor een oplossing te verzorgen. Uw eerste aanspreekpunt hiervoor is het sleuteladres.

Artikel 4. Huur

 1. Bij de huur is inbegrepen: Elektriciteit, gas, water, gebruik van de verwarming en privé WIFI. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van de ADSL wireless internetverbinding, middels uw eigen laptop, smartphone of tablet. Daarmee is het voor u en uw huisgenoten mogelijk op normale wijze internet en webmail te gebruiken. U dient zich bij het gebruik van onze internetverbinding aan alle wet- en regelgeving te houden. Bij vermoeden van misbruik of navraag van autoriteiten moeten wij uw gegevens doorgeven. Het is niet toegestaan de code aan anderen te verstrekken u bent ook verantwoordelijk voor hun gebruik van de internet verbinding. Omdat het Wifi-signaal ook bereikbaar is rondom het appartement heeft u geen controle meer wie er allemaal gebruik kunnen maken van de verbinding.  Voor het niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn van de internetverbinding om technische redenen zijn wij niet aansprakelijk en wordt geen restitutie betaald. Bij storingen dient u contact op te nemen met Cablelink, de leverancier van onze verbinding. 
 2. Bij de huur is niet inbegrepen de extra service die u behoeft bij calamiteiten. Indien u gebruik maakt van hulp, van bijvoorbeeld onze beheerder (bij ziekte of ongeval etc.) zullen de voor u gemaakte kosten aan u in rekening worden gebracht. U zult hier schriftelijk een nota van ons voor ontvangen, de gemaakte kosten kunt u indien gedekt verhalen op uw reisverzekering. 
 3. Bij de huur is niet inbegrepen: Linnengoed, (eind-)schoonmaak, extra bedden, kinderstoel. 

Artikel 5. Zoekraken sleutel

 1. Er wordt een boete in rekening gebracht van € 75,= indien de sleutel is zoekgeraakt.

Artikel 6. Aantal personen

 1. Het overeengekomen aantal maximumpersonen, mag niet worden overschreden, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen met verhuurder, in welk geval verhuurder gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van verhuurder meer mensen overnachten dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim terzake zijn verplichtingen uit de overeenkomst en is hij schadeplichtig. 
 2. Verhuurder en huurder komen overeen dat door verhuurder als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van verhuurder alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

Artikel 7. Huisdieren, roken, huisreglement, schoonmaak

 1. Het verblijf van huisdieren is niet toegestaan in Appartement Maria Alm.
 2. In Appartement Maria Alm is roken niet toegestaan! Huurders na u komen ook graag in een rookvrije woning. 
 3. U dient zich ten alle tijden aan het huisreglement te houden (ter inzage in de woning), ski's, ski- en bergschoenen dient u te stallen in de gezamenlijke ruimte, in geen geval mag u deze dragen in de gangen en het trappenhuis.
 4. Huisvuil. U wordt geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf gescheiden af te voeren en te deponeren in de daarvoor bestemde containers (o.a. voor Schlossberg 4 - 5). 
 5. U dient de keuken, keukengerei en de koelkast, wasmachine, magnetron etc. schoon achter te laten. Tevens dient de vaatwasser uitgeruimd te zijn.
 6. U dient de woning veegschoon achter te laten. 
 7. Indien door u punt 3,4 en/of 5 niet zijn nagekomen worden extra schoonmaakkosten in rekening gebracht a 25,-- € per uur, met een minimum bedrag van 25,-- €. 
 8. Indien u de woning niet schoon (genoeg) aantreft dient u direct te reclameren, nadien kunnen wij hier niets meer in betekenen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: 
  a) diefstal, verlies of schade, van welke aard ook.
  b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische of elektrische apparatuur in de woningen. 
 2. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Let u hier bij ook op het deugdelijk afsluiten van de woning. Mocht door uw toedoen (niet goed afsluiten) zaken uit de woning worden ontvreemd zullen wij de kosten daarvan bij u in rekening brengen. 
 3. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend. 
 4. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door gebruik van de woning en inventaris uit.

Artikel 9: Klachten

 1. Klachten over de woning, te denken valt aan niet schoon zijn, niet in werking zijn van apparatuur of andere technische problemen, dienen uiterlijk binnen 24 uur aan het sleuteladres te worden gemeld, zodat aan een oplossing kan worden gewerkt. 
 2. U huurt een woning aan een openbare weg, helaas kan het voorkomen dat er werkzaamheden door overheidsinstanties, buren etc. worden uitgevoerd. Als wij hiervan op de hoogte zijn, dan zullen wij u dit vooraf melden. Indien u overlast op welke wijze dan ook ervaart verzoeken wij u dit op te nemen met de beheerder zodat hij kan kijken of hier iets aan gedaan kan worden. Overlast buiten onze schuld ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van de huursom of gedeelte daarvan, zolang onze woning bereikbaar is en alles naar behoren werkt.

Artikel 10: Kortingen, last minute boekingen

 1. Kortingen vermeld op de website zijn alleen van toepassing op nieuwe boekingen via de website en dienen minimaal 48 uur voor aankomst bekend te zijn.